Souhlas se zpracováním os. údajů - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu

Souhlas se zpracováním os. údajů

RAVEO s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1851, 765 02 Otrokovice, IČO: 291 94 156, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64674 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, klientů, potenciálních klientů, návštěvníků internetových stránek a internetových microsites společnosti RAVEO s.r.o. a dodavatelů („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely plnění smluv, konvenční marketingové a remarketingové účely, obchodní účely, dále pro účely právních povinností, vedení personální agendy a informace o uchazečích o zaměstnání. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, dále informací, které subjekt údajů poskytl Správci a (b) po dobu výše uvedeným účelům 10 let, ke kterým je souhlas udělen.

Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí, pokud to nebude vyžadovat plnění smlouvy nebo vypracování nabídky iniciované subjektem.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@raveo.cz.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

V Otrokovicích dne 18.5.2018.