Obchodní podmínky - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu

Obchodní podmínky

Obchodní společnost RAVEO s.r.o. se sídlem v Otrokovicích, Objízdná 1943, IČ 29194156, zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložka 64674 (dále také jen „prodávající“) vydává v souladu s ust. § 1751 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“):

Ke stažení: Všeobecné obchodní podmínky

I. Vznik kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva v písemné formě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které jsou připojeny ke kupní smlouvě nebo jsou stranám známy na webové stránce:  www.raveo.cz/obchodni-podminky.
 2. Pokud součástí obchodní nabídky, smlouvy či dodávky je překládán katalogový list, návod nebo doporučení pak podle mezinárodních zvyklostí je český a anglický jazyk považován za rovnocenný.
 3. Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího. V pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena třetí den po odeslání, byla-li zasílána poštou nebo tentýž den, kdy byla zaslána faxem, mailem nebo elektronicky.
 4. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 8 dnů od doručení prodávajícímu. V této lhůtě je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího, jinak smlouva nevzniká.
 5. Jakékoliv změny v obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 8 denní lhůta pro akceptaci (toto se týká i potvrzení menšího než objednaného množství zboží).

II. Doprava zboží

 1. Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle přepravních zvyklostí General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Geis CZ s.r.o., TNT Express Worldwide, spol. s r.o.. Cenu přepravy hradí kupující.
 2. Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.
 3. Kupující se zavazuje seznámit se s obchodními podmínkami přepravce a řídit se jimi.

III. Dodání zboží

 1. Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu.
 2. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího, popř. dopravcem. Kupující je povinen si zboží s náležitou péčí překontrolovat.
 3. Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.
 4. Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění.
 5. Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.

IV. Kupní cena

 1. Cena zboží se sjednává jako cena smluvní a rozumí se EXW RAVEO s. r.o. Otrokovice, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 2. Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo sjednáním ceny v kupní smlouvě.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se kupující zavazuje prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání zaplatit odstupné ve výši skutečných nákladů, nejméně však 70% z ceny zboží bez DPH.

V. Platební podmínky

 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu v návaznosti na dodací list a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží. Strany souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
 1. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i číslo kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen uhradit fakturu do 14-dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 3. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsání celé částky na účet prodávajícího.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v termínu sjednaném ve smlouvě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li uzavřena kupní smlouva v písemné formě, platí dlužník úroky z prodlení stanoveném právním předpisem (§ 1802 NOZ).

VI. Balení a značení zboží

 1. Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standardní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna atd.
 2. Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží dle zvyklostí RAVEO s.r.o. .
 3. Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány.  K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH.

VII. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem úplné úhrady ceny zboží.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost (§ 1915 NOZ).
 3. Způsob dodání zboží náleží prodávajícímu (§ 1926 NOZ).
 4. Nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází již převzetím zboží.
 5. V případě dodávky zboží prostřednictvím přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto přepravci.

VIII. Záruční podmínky

 1. Společnost RAVEO s.r.o. garantuje, že její zboží je bez materiálových a výrobních vad po dobu 12 měsíců od data převzetí zboží (záruka za jakost dle § 2113 a následujících NOZ). Záruka za jakost platí pouze v případě, kdy je zboží používáno dle stanovených návodů, katalogový listů nebo obecně platných předpisů a pravidel. Záruka za jakost je omezena jen na opravu nebo výměnu (výhradně u společnosti RAVEO s.r.o.) jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u společnosti RAVEO s.r.o. Zboží musí být vráceno s podrobným popisem vady v reklamačním protokolu dostupném na internetové stránce www.raveo.cz/reklamacni-protokol, dopravné hradí kupující. Vadu lze vytknout do dvanácti měsíců od převzetí zboží (§ 1921 NOZ).
 2. RAVEO s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození zboží nehodou, živelnou pohromou, násilím, neodbornou manipulací, nevhodnou instalací či nedodržením provozních podmínek. Tato garance neplatí pro zboží či jeho komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí společnosti RAVEO s.r.o. došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití, neoprávněnému zásahu do výrobku, nebo jinému zneužití. Kupující je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s platnými normami ČSN, DIN, ISO a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení.
 3. Kupující není oprávněn nárokovat, jakékoliv vícenáklady nebo škody spojené s uplatněním reklamace či vadným plněním (např. za práce potřebné k výměně vadných částí).
 4. RAVEO s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem, její odpovědnost je omezena hodnotou prodaného zboží, jeho komponentu nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude RAVEO s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých může být zboží dodané firmou RAVEO s.r.o. osazeno. Pro vyloučení pochybností, se uzavřením smlouvy (akceptací objednávky) kupující vzdává v maximálním možném rozsahu svých práv na uplatnění škody, ušlého zisku, následných škod nebo ztrát v souvislosti s dodáním zboží nebo plněním smlouvy (objednávky).
 5. RAVEO s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných.
 6. Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku.
 7.  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, oznámit ji písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, včetně zaslání reklamovaného výrobku na RAVEO s.r.o.  Vadu uplatněnou v rozporu s tímto odstavcem není prodávající povinen řešit. Zjevné vady je kupující povinen uplatnit nejpozději do 30 ti dnů od data expedice zboží. V případně včasného neuplatnění vady tento nárok zaniká.
 8. Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:– dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží– opravě této vady, jestliže je opravitelná– slevě z kupní ceny– odstoupení od smlouvy
 9. Všechno zboží dodávané společností RAVEO s.r.o. je kontrolováno a zkoušeno u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení kupujícího nemůže být u společnosti RAVEO s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti zboží společnosti RAVEO s.r.o. zcela v působnosti kupujícího, za což kupující nese plnou zodpovědnost odpovědnost.
 10. Další ujednání se řídí NOZ, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. 

IX. Všeobecná a závěrečná ujednání

 1. V souladu s ust. § 1751 odst. 1 NOZ mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 2. RAVEO s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoliv jejich změna musí být učiněna písemně a prodávající s ní musí výslovně souhlasit. Obchodní podmínky kupujícího platí za přijaté pouze v případě, pokud budou prodávajícím výslovně písemně potvrzeny jako dodatek k těmto obchodním podmínkám. Jinak se aplikace obchodních podmínek kupujícího na smlouvu vylučuje.
 1. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží RAVEO s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky.
 2. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.