Obchodní podmínky - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti RAVEO s.r.o.

Obchodní firma RAVEO s.r.o. se sídlem v Otrokovicích, Objízdná 1943, IČ 29194156, zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložka 64674 vydává  v souladu s ust. § 1751 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  tyto obchodní podmínky:

Ke stažení: Všeobecné obchodní podmínky

I. Vznik kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva v písemné formě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které jsou připojeny ke kupní smlouvě nebo jsou stranám známy na webové stránce:  www.raveo.cz/obchodni-podminky.
 2. Pokud součástí obchodní nabídky, smlouvy či dodávky je překládán katalogový list, návod nebo doporučení pak podle mezinárodních zvyklostí je český a anglický jazyk považován za rovnocenný.
 3. Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího. V pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena třetí den po odeslání, byla-li zasílána poštou nebo tentýž den, kdy byla zaslána faxem, mailem nebo elektronicky.
 4. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 8 dnů od doručení prodávajícímu. V této lhůtě je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího, jinak smlouva nevzniká.
 5. Jakékoliv změny v obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 8 denní lhůta pro akceptaci (toto se týká i potvrzení menšího než objednaného množství zboží).

II. Doprava zboží

 1. Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle přepravních zvyklostí Geis Parcel CZ s.r.o., Geis CZ s.r.o., TNT Express Worldwide, spol. s r.o., TOPTRANS spol. s r.o.. Cenu přepravy hradí kupující.
 2. Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.
 3. V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.

III. Dodání zboží

 1. Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu.
 2. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. dopravcem.
 3. Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.
 4. Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění.
 5. Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.

IV. Kupní cena

 1. Cena zboží se sjednává jako cena smluvní a rozumí se EXW RAVEO s. r.o. Otrokovice, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 2. Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo sjednáním ceny v kupní smlouvě.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se kupující zavazuje prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání zaplatit odstupné ve výši skutečných nákladů, nejméně však 70% z ceny zboží bez DPH.

V. Platební podmínky

 1. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu v návaznosti na dodací list a zašle ji poštou na adresu kupujícího, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží.
 2. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i číslo kupní smlouvy.
 3. Kupující je povinen uhradit fakturu do 14-dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 4. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.
 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v termínu sjednaném ve smlouvě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li uzavřena kupní smlouva v písemné formě, platí dlužník úroky z prodlení stanoveném právním předpisem (§ 1802 NOZ).

VI. Balení a značení zboží

 1. Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standardní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna atd.
 2. Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží dle zvyklostí RAVEO s.r.o. .
 3. Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány.  K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH.

VII. Nabytí vlastnického práva

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetí.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost (§1915 NOZ).
 3. Způsob dodání zboží náleží prodávajícímu (§1926 NOZ).

VIII. Záruční podmínky

 1. Firma RAVEO s.r.o. garantuje, že její komponenty jsou bez materiálových a výrobních vad po dobu 12 měsíců od data expedice zboží (záruka za jakost dle § 1919 NOZ). Záruka na jakost platí v případě, kdy výrobek je používán dle stanovených návodů, katalogový listů nebo obecně platných předpisů.Záruka za jakost je omezena jen na opravu nebo výměnu (u firmy RAVEO s.r.o.) jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u firmy RAVEO s.r.o.. Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady v reklamačním protokolu na internetové stránce www.raveo.cz/reklamacni-protokol, dopravné placeno zákazníkem. Vadu lze vytknout do dvanácti měsíců od převzetí předmětu plnění (§ 1921 odst. 1 NOZ).
 2. RAVEO s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození komponent nehodou, živelnou pohromou, násilím, neodbornou manipulací či nevhodnou instalací. Tato garance nebude platit pro komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí firmy RAVEO s.r.o. došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití, neoprávněnému zásahu do výrobku, nebo jinému zneužití. Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s platnými normami ČSN, DIN, ISO a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení.
 3. V žádném z případů citovaných v předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí.
 4. RAVEO s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem, její odpovědnost je omezena hodnotou prodané komponenty nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude RAVEO s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být komponenty firmy RAVEO s.r.o. osazeny.
 5. RAVEO s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných.
 6. Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku.
 7. Další ujednání se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady v reklamačním protokolu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil včetně zaslání reklamovaného výrobku na dodavatele RAVEO s.r.o.. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 30-ti dnů od převzetí zboží.
 8. Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:– dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží– opravě této vady, jestliže je opravitelná– slevě kupní ceny– odstoupení od smlouvy
 9. Všechny dodávané komponenty firmy RAVEO s.r.o. jsou kontrolovány a zkoušeny u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být u firmy RAVEO s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti komponent firmy RAVEO s.r.o. v aplikaci zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.

IX. Všeobecná a závěrečná ujednání

 1. V souladu s ust. § 1751 odst. 1 NOZ mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek
 2. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží RAVEO s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky.
 3. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.